Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach Nowy plac zabaw dla najmłodszych
Dodane przez sp_bieniewice dnia 16.07.2013 20:51:51
"Kiedy �mieje si� dziecko, �mieje si� ca�y �wiat”
J. Korczak
          P rogram "Radosna szko�a" zak�ada wspieranie w tworzeniu odpowiednich warunk�w do aktywno�ci ruchowej najm�odszych uczni�w, w kontek�cie obni�enia wieku rozpoczynania obowi�zku szkolnego.
Ma on umo�liwi� m�odszym dzieciom podejmowanie aktywno�ci fizycznej w spos�b pozwalaj�cy roz�adowa� napi�cia emocjonalne i fizyczne, wynikaj�ce z mo�liwego ograniczenia spontanicznej aktywno�ci w trakcie zaj�� prowadzonych w klasach.
W ramach programu rz�dowego "Radosna szko�a" dla najm�odszych uczni�w naszej szko�y urz�dzono pi�kny plac zabaw.
Szkolny plac zabaw jest przygotowany do prowadzenia z dzie�mi r�nych form zaj�� ruchowych ( np. pokonywania przeszk�d, wspinania, czworakowania, przeskok�w, przeplot�w czy zwis�w).
Jest wyposa�ony w r�norodne drabinki, dr��ki, �cianki wspinaczkowe, pomosty, zje�d�alnie, r�wnowa�nie, przeplotnie oraz kolorowe hu�tawki.
Zastosowano nowoczesn�, bezpieczn� nawierzchni� pod urz�dzeniami, w�a�ciwe rozmieszczenie sprz�tu znajduj�cego si� na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozosta�ego terenu zieleni�.
Plac zabaw wygl�da imponuj�co. Jeszcze pi�kniej b�dzie wiosn�, kiedy wok� zazieleni si� trawa i posadzone krzewy.
Maluchy ciesz� si� a "starsi" uczniowie zazdroszcz�.
Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw jest s�siedztwo boiska i bie�ni, kt�re mog� by� wykorzystywane do prowadzenia zabaw i gier ruchowych.