Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach
  Strona Główna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szkoły | Cyfrowa szkoła | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 29.01.2020 07:04:11  
Nawigacja
Strona Główna
O szkole...
Misja szkoły
Dokumenty szkolne
Historia szkoły
Rekrutacja do szkoły
Rada Pedagogiczna
Patron szkoły
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szkoła
Akademia Przyszłości
Program "Aktywna tablica"
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szkoły
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Konkursy
Gazetka szkolna

Pedagog i Psycholog
Biblioteka
Świetlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Pedagog Terapeuta
Logopeda

Szukaj
Licznik
Pozostało

do końca roku szkolnego
Ostatnie Artykuły
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Absolwenci szkoły -...
Nowy plac zabaw dla ...

Historia szkoły

"Szkoła to poszerzony dom rodzinny."
Jan Paweł II
Historia szkoły


Jak można przeczytać w kronice, Szkoła Powszechna w Bieniewicach powstała na początku XX w. jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Fundatorem szkoły był ówczesny właściciel majątku Bieniewice - Jan Riedel (Rydel). Teren ofiarowany pod budowę szkoły wynosił początkowo 56 arów - budynek szkolny był niewielki, ale murowany i posiadał stromy dach pokryty cementował dachówkę. W szkole znajdowała się jedna duża izba lekcyjna i składające się z trzech izb mieszkanie dla nauczyciela. Uszkodzenia szkoły spowodowane pociskiem armatnim (częściowo spalony dach) zostały naprawione wkrótce po zakończeniu działań wojennych w 1918 r., wtedy dopiero dzieci rozpoczęły naukę w ojczystym języku.

Szkoła w Bieniewicach należała do powiatu błońskiego i obwodu szkolnego warszawskiego. Jej pierwszym nauczycielem był Jan Olszewski, następnie pracę w szkole od 1920 r. objął Franciszek Grzechociński. Szkoła miała wtedy charakter placówki jednoklasowej o czterech oddziałach. Najstarszym zachowanym dokumentem z tego okresu jest Księga Główna Publicznej Szkoły Powszechnej w Bieniewicach za rok szkolny 1924/1925.

Zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą o szkolnictwie, nauczanie w szkole miało być obowiązkowe, powszechne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich dzieci mieszkających w odległości do 3 km. Do szkoły w Bieniewicach uczęszczały dzieci w wieku od 7 do 14 lat z rejonu wsi Bieniewice: Dębówka, Faszczyce Stare, Faszczyce Nowe, Bramki (częciowo), Bronisławów, Nowa Wieś, Boża Wola (częciowo), Janówek, Piorunów.

Powszechna szkoła w Bieniewicach była więc placówką jednoklasową o jednym nauczycielu i czterech oddziałach - z liczbą przeszło 100 uczniów.

Od roku szkolnego 1935/1936 podniesiono stopień organizacyjny szkoły, dlatego 2 izbę lekcyjną wynajmowano w domu J. Kostrzewy. Odtąd oddziały I i II były nadal jednoroczne, natomiast oddział III był dwuletni a oddział IV – trzyletni.

Budynek szkolny ze względu na rosnącą liczb uczniów okazał się wkrótce zbyt mały. W lipcu 1937 roku przystąpiono do rozbudowy, która trwała do listopada roku następnego. Od tej pory szkoła miała 2 izby lekcyjne, kancelarię, szatnie dla uczniów i mieszkanie dla nauczycieli. Szkoła była odtąd pełną placówką dwuklasową.

We wrześniu 1939 roku budynek szkolny zajęło wojsko, które zniszczyło sprzęt szkolny, akta, bibliotek, pomoce szkolne.

W ciągu sześciu lat okupacji niemieckiej szkoła była wielokrotnie zajmowana przez oddziały żandarmerii i wojska niemieckie. Za każdym razem w czasie koszmarnej okupacji nie szczędząc sił i starań z pomocą dzieci i życzliwych osób nauczyciele i uczniowie powracali do przerwanej pracy.

19 stycznia 1945 roku w szkole wznowiono nauczanie. Nauka w pierwszych latach powojennych przebiegała w bardzo trudnych warunkach.

W rozpoczętym 4 września 1945 roku nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 122 uczniów a kierownikiem szkoły został Stefan Lisiecki. Wiosną 1948 roku szkoła została podłączona do sieci elektrycznej. W okresie wakacyjnym w budynku szkolnym przeprowadzono remont .

W styczniu 1949 roku szkoła została zradiofonizowana koszt wyniósł 45 000 złotych. 1 sierpnia 1950 roku do tutejszej szkoły zostali mianowani Antonina i Czesław Połciowie, którzy kierowali placówką do roku 1965.

W roku szkolnym 1966/67 rozpoczynają pracę w szkole Stanisława i Stanisław Purzyccy. Szkoła musi pomieścić 8 oddziałów z liczbą 215 uczniów. Nauka odbywa się na 2 zmiany. W 5 izbach lekcyjnych. t.j. w 4 izbach szkolnych i 1 izbie w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Kierownik szkoły p. S.Purzycki poczynić starania rozbudowy szkoły w celu poprawienia warunków pracy w szkole.

Prace związane z rozbudową szkoły rozpoczęto 9 listopada 1967 roku – uczniowie rozpoczęli kopanie fundamentów.

Był to początek dobudowania do starego budynku nowego skrzydła od strony zachodniej.

Budowa trwała do roku 1969 i zakończyła się wyburzeniem klatki schodowej w starym budynku szkoły i połączeniem piętra starej części z nowym skrzydłem szkoły. Znacznie poprawiły się warunki lokalowe szkoły.

Pod koniec lat 60 - tych nauka w szkole przebiegała na 2 zmiany: w dwóch klasach starej szkoły, w dwóch klasach nowego skrzydła i w jednej sali budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Chociaż w nowej części szkoły brakowało podłóg, wyposażenia, bieżącej wody, to już prowadzono tam lekcje. Od roku szkolnego 1970/1971 uczniowie pobierali naukę wyłącznie w swojej szkole w 6 izbach lekcyjnych, nie musieli przemieszczać się już do budynku Gromadzkiej Rady Narodowej.

Od 1 września 1972 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni p. Julian Kowalik. W połowie lat 70 - ych rozpoczął starania o pozwolenie na budowę Sali gimnastycznej. Zawiązano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej i Przedszkola. Ruszyły prace budowlane przy pierwszej kondygnacji zaplecza sali gimnastycznej.

8 listopada 1986 roku odbyła się wielka uroczystość oddania Sali gimnastycznej, z zapleczem, pomieszczeniem dla biblioteki szkolno – gminnej, dwiema klasopracowniami i szatnią dla uczniów.

Od tej pory zajęcia wychowania fizycznego odbywały się we właściwych warunkach, poza tym z sali korzystali chętni mieszkańcy wsi, biorąc udział w zajęciach sekcji tenisa stołowego, siatkówki. Wydarzenia ze szkoły odbiły się echem w bliższym i dalszym otoczeniu. W Telewizji Polskiej emitowany był reportaż z oddania sali gimnastycznej, a w prasie ukazały się liczne artykuły prasowe.

1 września 1987 r dyrektor szkoły Julian Kowalik odchodzi na zasłużoną emeryturę. Funkcję dyrektora placówki objęła p. Maria Gospodarczyk. Szkoła prowadziła różnorodne działania mające na celu rozwój samorządności uczniowskiej i wzrost efektywności pracy wychowawczej. Działały kółka zainteresowań, doposażono pracownię informatyczną w kolejne komputery ( pierwszy komputer szkoła otrzymała w darze w lutym 1987 roku).1 września 1991 roku dyrektorem szkoły została p. Alina Żakowska. Trudna sytuacja ekonomiczna w kraju utrudniała przeprowadzanie remontów, wyposażenie szkoy w pomoce dydaktyczne. Podczas ferii szkolnych i wakacji, rodzice pod kierunkiem nauczycieli uczestniczyli w odnawianiu korytarzy i sal lekcyjnych.

W maju 1996 roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Nowym dyrektorem szkoły został p. Marek Parafiniuk.

W następnych latach praca szkoły przebiegała w coraz lepszych warunkach, odnowiono pomieszczenia klasowe, sanitariaty, zmieniono system ogrzewania szkoły na gazowy, podłączono budynek szkolny do kanalizacji miejskiej, zmieniło się najbliższe otoczenie szkoły.

Od roku szkolnego 1999/2000 pogorszeniu uległy warunki lokalowe, gdyz część pomieszczeń szkoły podstawowej zostały zaadaptowane na potrzeby nowo powstałego Gimnazjum.

Z dniem 1 września 2003 roku Rada Miejska w Błoniu uchwaliła utworzenie Zespołu Szół w Bieniewicach. Zespołem kieruje dyrektor Marek Parafiniuk, wyłoniony na to stanowisko w postępowaniu konkursowym.

Połączenie dwóch odrębnych placówek w Zesół wpłynęło na poprawę warunków nauki w szkole. Sukcesywnie wzbogacana jest baza dydaktyczna placówki, poprzez zwiększanie środków budżetowych przeznaczonych na zakup nowoczesnych pomocy naukowych. Prowadzone są działania w kierunku unowocześniania sprzętu komputerowego.

Dnia 19 maja 2005 roku z inicjatywy dyrektora Zespołu Szół i Rady Pedagogicznej odbyło się spotkanie ze społecznością lokalną.

Poświcone było nadaniu Zespołowi Szkół w Bieniewicach imienia Wielkiego Człowieka, Wielkiego Polaka, od ponad ćwierć wieku Głowy Kościoła Katolickiego Jana Pawła II.

Inicjatywa spotkała się z aprobatą zaproszonych gości. Dyrektor szkoły pan Marek Parafiniuk przedstawił projekt etapów dochodzenia do nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Zespołowi Szkół w Bieniewicach.

Wszyscy zdawali sobie sprawę z trudności wynikających z postawionych zadań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz najbliższe środowisko społeczne aktywnie włączyli się w realizację podjetego wyzwania.

Szkoła z każdym dniem piękniała zarowno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wymieniono okna, pomalowano ściany, wymieniono instalacje elektryczną, wymieniono oświetlenie, wycyklinowano i polakierowano podłogi. Smutny, szary budynek za sprawą remontu elewacji budynku przeistoczył się w ciepły i przyjazny.

16 września 2006 r. w Zespole Szkół w Bieniewicach odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenia sztandaru. Przebieg i ranga tej szczególnej ceremonii - jedynej i niepowtarzalnej w życiu szkoły - sprawiły, że na długo pozostanie ona w pamięci jej uczestników.

Uroczystość rozpoczła się Mszą Św. z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

W homilii Ks. Kardynał podzielił się osobistymi wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Świętym, podkreślając jego wielką rolę jako Wychowawcy i Nauczyciela młodego pokolenia. Prymas Polski od początku sprzyjał szkole w jej dążeniach do nadania imienia i błogosławił naszym staraniom. Toteż jego przybycie do Bieniewic było ważnym wydarzeniem dla społeczności zarówno szkolnej, jak i lokalnej. Na zakończenie Mszy Św. Ksiądz Kardynał Józef Glemp poświęcił sztandar szkoły. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Błonie p. Zbigniew Stępień uroczyście przekazał go Dyrektorowi Szkoły i uczniom. W kolejnych latach szkoła wzbogaciła się o piękny plac zabaw dla najmłodszych oraz kompleks boisk sportowych.26 czerwca 2017 roku przejdzie do historii szkoły. Właśnie rozpoczęła się rozbudowa naszej szkoły, która pęka w szwach. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły doprowadzi do likwidacji obecnych problemów przede wszystkim lokalowych występujących w placówce. Modernizacja budynków przyczyni się do poprawy warunków nauczania i stworzy możliwość zwiększenia zakresu prowadzonych zajęć szkolnych i pozalekcyjnych. Dzisiejsza szkoła - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach liczy 19 oddziałów - 16 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum, w których uczy się ok. 363 uczniów. Jest 36 nauczycieli, 3 pracowników administracji i 5 pracowników obsługi.

Przeobrażenia, jakie dokonały się w historii szkoły, to zasługa wytężonej pracy wielu osób. Tak jak zmieniały się czasy, zmieniała się cała placówka - jej uczniowie, nauczyciele, budynek i otoczenie.

Na miejsce odchodzących nauczycieli i uczniów przychodzili następni, którzy wnosili coś nowego w całokształt tworzenia wizerunku coraz lepszej szkoły. Współczesne lata działalności szkoły, odmienne od poprzednich pomagają nam stwierdzić, że jest to cały czas ta sama szkoła, a jednak inna.

Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest środa 29 Stycznia 2020.
Imieniny obchodzą: Zdzisaw, Franciszek, Jzef, Salomea, Konstancja
Zaloguj się do e-dziennika
Jesteśmy na Facebooku
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: bartek
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2018 by Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.