Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Zespˇ│ Szkˇ│ im. Jana Paw│a II w Bieniewicach
  Strona G│ˇwna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko│y | Cyfrowa szko│a | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 24.10.2017 09:49:26  
Nawigacja
Strona G│ˇwna
O szkole...
Misja szko│y
Dokumenty szkolne
Historia szko│y
Rekrutacja do szko│y
Rada Pedagogiczna
Patron szko│y
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko│a
Akademia Przysz│oÂci
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko│y
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk│ad dzwonkˇw
Podrŕczniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz▒d Uczniowski
Rada Rodzicˇw
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
Žwietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku│y
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Absolwenci szko│y - ...
Wycieczka do Centrum...
Świetlica szkolnaŚWIETLICA SZKOLNA
ZESPO┼üU SZKËú IM. JANA PAW┼üA II W BIENIEWICACHNauczyciel ┼Ťwietlicy

mgr Magdalena Kacalińska
Godziny pracy ´┐Żwietlicy:

Poniedzia´┐Żek – pi´┐Żtek  godz. 7.20 – 17.20
ZAPISY
W pierwszej kolejno´┐Żci do ´┐Żwietlicy szkolnej klas I - III przyj´┐Żte zostan´┐Ż dzieci, kt´┐Żrych oboje rodzice lub prawni opiekunowie pracuj´┐Ż zawodowo.
Z´┐Żo´┐Żona zostanie i zatwierdzona przez kierownika ´┐Żwietlicy dok´┐Żadnie wype´┐Żniona karta zapisu.
Karty zg´┐Żoszenia dziecka dost´┐Żpne s´┐Ż u wychowawcy ´┐Żwietlicy od dnia 01.09.2015.
Zako´┐Żczenie naboru 15.09.2015 r.

KIEDY ZA DZIECKO ODPOWIADAMY?
•Po sko´┐Żczonych lekcjach dzieci przyprowadzane s´┐Ż do ´┐Żwietlicy przez nauczyciela prowadz´┐Żcego ostatni´┐Ż lekcj´┐Ż.
•Po przyj´┐Żciu dziecka do ´┐Żwietlicy i przywitaniu si´┐Ż z wychowawc´┐Ż, odnotowane zostaje na li´┐Żcie jego imi´┐Ż i nazwisko oraz godzina przyj´┐Żcia.
•Wychowankowie na zaj´┐Żcia pozalekcyjne wychodz´┐Ż i wracaj´┐Ż pod opiek´┐Ż osoby prowadz´┐Żcej te zaj´┐Żcia.
•Biblioteka nie pe´┐Żni funkcji ´┐Żwietlicy. Wolno do niej p´┐Żj´┐Ż´┐Ż po zapisaniu si´┐Ż na list´┐Ż obecno´┐Żci w ´┐Żwietlicy szkolnej i uzyskaniu zgody wychowawcy. Dzieci wychodz´┐Ż do biblioteki grup´┐Ż, pod opiek´┐Ż wychowawcy ´┐Żwietlicy.
•Dzieci wychodz´┐Ż do szatni, toalety wy´┐Ż´┐Żcznie za zgod´┐Ż wychowawców.
•W ´┐Żwietlicy wszyscy s´┐Ż r´┐Żwnie wa´┐Żni i obowi´┐Żzuj´┐Ż ich te same zasady.
•Szczeg´┐Żln´┐Ż uwag´┐Ż zwracamy na kszta´┐Żtowanie prawid´┐Żowej postawy ucznia, poniewa´┐Ż zale´┐Ży nam, aby dzieci by´┐Ży samodzielne i zdyscyplinowane.
•Zawsze ch´┐Żtnie pomagamy uczniom w odrabianiu lekcji.
•Prowadzimy zaj´┐Żcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, techniczne, relaksacyjne;
organizujemy: quizy,konkursy, zawody sportowe, zabawy tematyczne;
mamy do dyspozycji: 4 komputery z programami edukacyjnymi, sprz´┐Żt RTV, zbi´┐Żr kaset wideo, zabawki, gry stolikowe, edukacyjne

INFORMACJE DODATKOWE
• Informujemy, ´┐Że wychowawca ´┐Żwietlicy nie bierze odpowiedzialno´┐Żci za zabawki, telefony kom´┐Żrkowe i inne urz´┐Żdzenia przyniesione z domu.
• Informujemy, ´┐Że wychowankowie ´┐Żwietlicy kl. I-III korzystaj´┐Ż z komputera wy´┐Ż´┐Żcznie w celach edukacyjnych.
• Filmy dzieci´┐Żce i ba´┐Żnie ogl´┐Żdane s´┐Ż ewentualnie od godziny 14.00. Wcze´┐Żniej, wy´┐Ż´┐Żcznie filmy edukacyjne zwi´┐Żzane z tematem zaj´┐Ż´┐Ż ´┐Żwietlicowych.

ODBI´┐ŻR DZIECI
Dzieci w ´┐Żwietlicy mog´┐Ż (ale nie musz´┐Ż) przebywa´┐Ż w godzinach 7.20 -17.20.
Rodzice (lub osoby upowa´┐Żnione do odbioru dziecka ze ´┐Żwietlicy) obowi´┐Żzani s´┐Ż ka´┐Żdorazowo do z´┐Żo´┐Żenia podpisu oraz odnotowania godziny na li´┐Żcie obecno´┐Żci.
Dziecko, kt´┐Żre do domu wraca samo, musi mie´┐Ż sta´┐Ży wpis do karty lub jednorazow´┐Ż pisemn´┐Ż zgod´┐Ż rodzic´┐Żw.
Prosimy odbiera´┐Ż dzieci punktualnie. Szanujmy nawzajem sw´┐Żj czas.

 ORGANIZACJA PRACY ´┐ŻWIETLICY

1.´┐Żwietlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku´┐Żczej szko´┐Ży.
2.Do ´┐Żwietlicy przyjmowani s´┐Ż w pierwszej kolejno´┐Żci uczniowie klas I-III, w tym w szczeg´┐Żlno´┐Żci dzieci rodziców pracuj´┐Żcych zawodowo, z rodzin niepe´┐Żnych, zast´┐Żpczych, wielodzietnych i zaniedbanych wychowawczo, a tak´┐Że uczniowie doje´┐Żd´┐Żaj´┐Żcy do szko´┐Ży.
3.Kwalifikacji uczni´┐Żw do ´┐Żwietlicy szkolnej dokonuj´┐Ż wychowawcy ´┐Żwietlicy na podstawie pisemnego zg´┐Żoszenia rodzic´┐Żw lub prawnego opiekuna dziecka na karcie zg´┐Żoszenia do ´┐Żwietlicy.
4.´┐Żwietlica szkolna pracuje w godzinach od 7.20 do 17.20.
5.Sta´┐Żej opiece podlegaj´┐Ż dzieci, kt´┐Żrych rodzice zadeklarowali ich pobyt w ´┐Żwietlicy.
6.W przypadku d´┐Żu´┐Ższej, nieusprawiedliwionej nieobecno´┐Żci dziecka w ´┐Żwietlicy szkolnej (co najmniej miesi´┐Żc), wychowawca mo´┐Że dokona´┐Ż skre´┐Żlenia go z listy, po uprzednim poinformowaniu rodzic´┐Żw.
7.Podstawow´┐Ż form´┐Ż pracy z dzieckiem w ´┐Żwietlicy jest zabawa.
8.Dzieci przebywaj´┐Żce w ´┐Żwietlicy maj´┐Ż obowi´┐Żzek dba´┐Ż o sprz´┐Żt, gry planszowe, zabawki i inne przedmioty, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ż´┐Ż im do zabawy i sp´┐Żdzania wolnego czasu.

CELE I ZADANIA ´┐ŻWIETLICY

1.  Zadania opieku´┐Żczo – wychowawcze:
a) tworzenie warunk´┐Żw do nauki w´┐Żasnej, zorganizowanie pomocy w nauce, szczeg´┐Żlnie uczniom drugorocznym i wychowawczo zaniedbanym,
b)organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu maj´┐Żcych na celu prawid´┐Żowy rozw´┐Żj psychomotoryczny dzieci,
c)organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kszta´┐Żtowanie nawyk´┐Żw kultury ´┐Życia codziennego,
d)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kszta´┐Żtowanie nawyk´┐Żw higieny i czysto´┐Żci oraz dba´┐Żo´┐Ż´┐Ż o zachowanie zdrowia,
e)rozwijanie samodzielno´┐Żci, samorz´┐Żdno´┐Żci oraz spo´┐Żecznej aktywno´┐Żci,
f)wsp´┐Żlne dzia´┐Żanie z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami i plac´┐Żwkami upowszechniania kultury,
g)nawi´┐Żzywanie do tradycji kultury narodowej poprzez udzia´┐Ż wychowanków w uroczysto´┐Żciach i imprezach okoliczno´┐Żciowych wynikaj´┐Żcych z kalendarza pracy szko´┐Ży.
2.  Zadania dydaktyczne:
a)organizowanie zaj´┐Ż´┐Ż dydaktycznych z zakresu literatury, sztuki, ekologii, wychowania komunikacyjnego i zdrowotnego,
b)organizowanie nauki w´┐Żasnej dzieci,
c)rozwijanie indywidualnych zainteresowa´┐Ż uczni´┐Żw.


Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest wtorek 24 Paądziernika 2017.
Imieniny obchodz▒: Rafa│, Marcin, Alojzy, Antoni, Areta, Marta
Zaloguj siŕ do e-dziennika
JesteÂmy na Facebooku
U┐ytkownikˇw Online
GoÂci Online: 2
Brak U┐ytkownikˇw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikˇw: 2
Nieaktywowany U┐ytkownik: 0
Najnowszy U┐ytkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U┐ytkownika

Has│oZapomniane has│o?
WyÂlemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2015 by Zespˇ│ Szkˇ│ im. Jana Paw│a II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze┐one.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.