Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach
  Strona G堯wna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko造 | Cyfrowa szko豉 | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.01.2018 09:47:55  
Nawigacja
Strona G堯wna
O szkole...
Misja szko造
Dokumenty szkolne
Historia szko造
Rekrutacja do szko造
Rada Pedagogiczna
Patron szko造
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko豉
Akademia Przysz這軼i
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko造
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk豉d dzwonk闚
Podr璚zniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz康 Uczniowski
Rada Rodzic闚
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
安ietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku造
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Wycieczka do Centrum...
wietlica szkolnaWIETLICA SZKOLNA
ZESPOU SZK茛 IM. JANA PAWA II W BIENIEWICACHNauczyciel wietlicy

mgr Magdalena Kacaliska
Godziny pracy 嚙緩ietlicy:

Poniedzia嚙箴k – pi嚙緣ek  godz. 7.20 – 17.20
ZAPISY
W pierwszej kolejno嚙箱i do 嚙緩ietlicy szkolnej klas I - III przyj嚙緣e zostan嚙 dzieci, kt嚙緝ych oboje rodzice lub prawni opiekunowie pracuj嚙 zawodowo.
Z嚙緻嚙緻na zostanie i zatwierdzona przez kierownika 嚙緩ietlicy dok嚙窮dnie wype嚙緯iona karta zapisu.
Karty zg嚙緻szenia dziecka dost嚙緘ne s嚙 u wychowawcy 嚙緩ietlicy od dnia 01.09.2015.
Zako嚙箱zenie naboru 15.09.2015 r.

KIEDY ZA DZIECKO ODPOWIADAMY?
•Po sko嚙箱zonych lekcjach dzieci przyprowadzane s嚙 do 嚙緩ietlicy przez nauczyciela prowadz嚙箱ego ostatni嚙 lekcj嚙.
•Po przyj嚙箱iu dziecka do 嚙緩ietlicy i przywitaniu si嚙 z wychowawc嚙, odnotowane zostaje na li嚙箱ie jego imi嚙 i nazwisko oraz godzina przyj嚙箱ia.
•Wychowankowie na zaj嚙箱ia pozalekcyjne wychodz嚙 i wracaj嚙 pod opiek嚙 osoby prowadz嚙箱ej te zaj嚙箱ia.
•Biblioteka nie pe嚙緯i funkcji 嚙緩ietlicy. Wolno do niej p嚙篌嚙踝蕭 po zapisaniu si嚙 na list嚙 obecno嚙箱i w 嚙緩ietlicy szkolnej i uzyskaniu zgody wychowawcy. Dzieci wychodz嚙 do biblioteki grup嚙, pod opiek嚙 wychowawcy 嚙緩ietlicy.
•Dzieci wychodz嚙 do szatni, toalety wy嚙踝蕭cznie za zgod嚙 wychowawców.
•W 嚙緩ietlicy wszyscy s嚙 r嚙緩nie wa嚙緯i i obowi嚙緲uj嚙 ich te same zasady.
•Szczeg嚙締n嚙 uwag嚙 zwracamy na kszta嚙緣owanie prawid嚙緻wej postawy ucznia, poniewa嚙 zale嚙緙 nam, aby dzieci by嚙緙 samodzielne i zdyscyplinowane.
•Zawsze ch嚙緣nie pomagamy uczniom w odrabianiu lekcji.
•Prowadzimy zaj嚙箱ia: plastyczne, muzyczne, sportowe, techniczne, relaksacyjne;
organizujemy: quizy,konkursy, zawody sportowe, zabawy tematyczne;
mamy do dyspozycji: 4 komputery z programami edukacyjnymi, sprz嚙緣 RTV, zbi嚙緝 kaset wideo, zabawki, gry stolikowe, edukacyjne

INFORMACJE DODATKOWE
• Informujemy, 嚙箴 wychowawca 嚙緩ietlicy nie bierze odpowiedzialno嚙箱i za zabawki, telefony kom嚙緝kowe i inne urz嚙範zenia przyniesione z domu.
• Informujemy, 嚙箴 wychowankowie 嚙緩ietlicy kl. I-III korzystaj嚙 z komputera wy嚙踝蕭cznie w celach edukacyjnych.
• Filmy dzieci嚙箱e i ba嚙緯ie ogl嚙範ane s嚙 ewentualnie od godziny 14.00. Wcze嚙緯iej, wy嚙踝蕭cznie filmy edukacyjne zwi嚙緲ane z tematem zaj嚙踝蕭 嚙緩ietlicowych.

ODBI嚙磋 DZIECI
Dzieci w 嚙緩ietlicy mog嚙 (ale nie musz嚙) przebywa嚙 w godzinach 7.20 -17.20.
Rodzice (lub osoby upowa嚙緯ione do odbioru dziecka ze 嚙緩ietlicy) obowi嚙緲ani s嚙 ka嚙範orazowo do z嚙緻嚙箴nia podpisu oraz odnotowania godziny na li嚙箱ie obecno嚙箱i.
Dziecko, kt嚙緝e do domu wraca samo, musi mie嚙 sta嚙緙 wpis do karty lub jednorazow嚙 pisemn嚙 zgod嚙 rodzic嚙緩.
Prosimy odbiera嚙 dzieci punktualnie. Szanujmy nawzajem sw嚙篌 czas.

 ORGANIZACJA PRACY 嚙磕IETLICY

1.嚙緩ietlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opieku嚙箱zej szko嚙緙.
2.Do 嚙緩ietlicy przyjmowani s嚙 w pierwszej kolejno嚙箱i uczniowie klas I-III, w tym w szczeg嚙締no嚙箱i dzieci rodziców pracuj嚙箱ych zawodowo, z rodzin niepe嚙緯ych, zast嚙緘czych, wielodzietnych i zaniedbanych wychowawczo, a tak嚙箴 uczniowie doje嚙範嚙窮j嚙箱y do szko嚙緙.
3.Kwalifikacji uczni嚙緩 do 嚙緩ietlicy szkolnej dokonuj嚙 wychowawcy 嚙緩ietlicy na podstawie pisemnego zg嚙緻szenia rodzic嚙緩 lub prawnego opiekuna dziecka na karcie zg嚙緻szenia do 嚙緩ietlicy.
4.嚙緩ietlica szkolna pracuje w godzinach od 7.20 do 17.20.
5.Sta嚙箴j opiece podlegaj嚙 dzieci, kt嚙緝ych rodzice zadeklarowali ich pobyt w 嚙緩ietlicy.
6.W przypadku d嚙線嚙編zej, nieusprawiedliwionej nieobecno嚙箱i dziecka w 嚙緩ietlicy szkolnej (co najmniej miesi嚙箱), wychowawca mo嚙箴 dokona嚙 skre嚙締enia go z listy, po uprzednim poinformowaniu rodzic嚙緩.
7.Podstawow嚙 form嚙 pracy z dzieckiem w 嚙緩ietlicy jest zabawa.
8.Dzieci przebywaj嚙箱e w 嚙緩ietlicy maj嚙 obowi嚙緲ek dba嚙 o sprz嚙緣, gry planszowe, zabawki i inne przedmioty, kt嚙緝e s嚙線嚙踝蕭 im do zabawy i sp嚙範zania wolnego czasu.

CELE I ZADANIA 嚙磕IETLICY

1.  Zadania opieku嚙箱zo – wychowawcze:
a) tworzenie warunk嚙緩 do nauki w嚙窮snej, zorganizowanie pomocy w nauce, szczeg嚙締nie uczniom drugorocznym i wychowawczo zaniedbanym,
b)organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu maj嚙箱ych na celu prawid嚙緻wy rozw嚙篌 psychomotoryczny dzieci,
c)organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kszta嚙緣owanie nawyk嚙緩 kultury 嚙緙cia codziennego,
d)upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kszta嚙緣owanie nawyk嚙緩 higieny i czysto嚙箱i oraz dba嚙緻嚙踝蕭 o zachowanie zdrowia,
e)rozwijanie samodzielno嚙箱i, samorz嚙範no嚙箱i oraz spo嚙箴cznej aktywno嚙箱i,
f)wsp嚙締ne dzia嚙窮nie z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami i plac嚙緩kami upowszechniania kultury,
g)nawi嚙緲ywanie do tradycji kultury narodowej poprzez udzia嚙 wychowanków w uroczysto嚙箱iach i imprezach okoliczno嚙箱iowych wynikaj嚙箱ych z kalendarza pracy szko嚙緙.
2.  Zadania dydaktyczne:
a)organizowanie zaj嚙踝蕭 dydaktycznych z zakresu literatury, sztuki, ekologii, wychowania komunikacyjnego i zdrowotnego,
b)organizowanie nauki w嚙窮snej dzieci,
c)rozwijanie indywidualnych zainteresowa嚙 uczni嚙緩.


Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Stycznia 2018.
Imieniny obchodz: Agnieszka, Jaros豉w, Nora
Zaloguj si do e-dziennika
Jeste鄉y na Facebooku
U篡tkownik闚 Online
Go軼i Online: 2
Brak U篡tkownik闚 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 2
Nieaktywowany U篡tkownik: 0
Najnowszy U篡tkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.