Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach
  Strona G堯wna | Dokumenty szkolne | Rekrutacja do szko造 | Cyfrowa szko豉 | Galeria | Plan lekcji | Kalendarz imprez | Szukaj 21.01.2018 09:49:21  
Nawigacja
Strona G堯wna
O szkole...
Misja szko造
Dokumenty szkolne
Historia szko造
Rekrutacja do szko造
Rada Pedagogiczna
Patron szko造
Spacer po szkole...
Program "Szkolny Klub Sportowy 2017"
Nauka bez tajemnic
Cyfrowa szko豉
Akademia Przysz這軼i
B&N
Karta rowerowa
Absolwenci szko造
Ciekawe strony
Galeria

Plan lekcji
Rozk豉d dzwonk闚
Podr璚zniki szkolne
Kalendarz imprez
Samorz康 Uczniowski
Rada Rodzic闚
Konkursy

Biblioteka
Pedagog i Psycholog
安ietlica szkolna
Sekretariat
Profilaktyka
Reedukator
Logopeda

Szukaj
Ostatnie Artyku造
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Absolwenci szko造 - ...
Wycieczka do Centrum...
Oficjalna strona internetowa Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w BieniewicachNasz adres: ul. Boska 62
05-870 Bonie
tel. (0-22) 725-30-93
fax. (0-22) 731-90-63
e-mail: sp_bieniewice@poczta.onet.pl
Szko豉 bierze udzia w projekcie - Fundusze Europejskie - " Nauka bez tajemnic"
驍yczenia wiateczneWesoych wit Bo髒ego Narodzenia i Szczliwego Nowego Roku 2018

wiateczny Turniej Piki Siatkowej
          Wczeniej pisalimy o tym, 髒e Mikoajki w szkole przebiegy na sportowo.
W ostatnim tygodniu przed przerw witeczn odby si witeczny Turniej Dru髒yn Mieszanych w Mini Siatk籀wce.
Cel imprezy jaki przywieca organizatorom, to poczenie dobrej zabawy z promocj aktywnego wypoczynku i popularyzacja piki siatkowej.
W turnieju wystartowao 5 dru髒yn. Ka髒da dru髒yna skadaa si z 4 siatkarzy: po jednym chopcu z rocznika 2004, 2005, 2006 oraz jednej dziewczynki.
Najlepsz okazaa si dru髒yna w skadzie: Oskar Nowicki, Kacper Mikoajczyk, Micha Pietrzak i Karolina Olesiejuk.
Mecze stay na wysokim poziomie i dostarczyy du髒o emocji wszystkim mionikom siatk籀wki.
Zawody przebiegay w sportowej atmosferze sprzyjajcej osiganiu dobrych wynik籀w, w duchu fair-play a dobra zabawa towarzyszya zawodnikom podczas caego turnieju.
Na koniec wszyscy uczestnicy turnieju dzielili si wra髒eniami podczas wsp籀lnego jedzenia pizzy.

Jaseka ... czas na wita
          Bo髒e Narodzenie to najbardziej radosne i rodzinne wita w tradycji chrzecijaskiej. Uwielbiaj je zwaszcza dzieci, bo te wita wi髒 si z ubieraniem choinki, wrczaniem bliskim prezent籀w oraz z jasekami, czyli tradycyjnymi bo髒onarodzeniowymi przedstawieniami.
Zwyczaj urzdzania jaseek wywodzi si z XIII w. , a za ich prekursora uwa髒a si w. Franciszka z Asy髒u. Do Polski jaseka trafiy w XV w. i ciesz si niesabnc popularnoci szczeg籀lnie wr籀d dzieci i modzie髒y.
W tym roku jaseka dla szkoy przygotoway klasy IIA i IIIA. Pr籀by do tej radosnej uroczystoci trway cay grudzie. Aktorzy bardzo zaanga髒owali si w ten wyjtkowy spektakl - efekty ich pracy moglimy podziwia 21 grudnia. Zadbano o odpowiednie przebrania i rekwizyty, scena zaroia si od piewajcych aniok籀w, myszek oraz maych pastuszk籀w - ka髒dy na sw籀j spos籀b chcia zo髒y hod nowo narodzonemu Dziecitku.
Uroku inscenizacji doday koldy, kt籀re napeniy wszystkich witeczn radoci i sprawiy, 髒e poczulimy magi zbli髒ajcych si wit. Klimat podkrelay r籀wnie髒 dekoracje przygotowane specjalnie na t uroczysto.
Na zakoczenie tej radosnej uroczystoci gos zabra dyrektor szkoy Pan Marek Parafiniuk, kt籀ry wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy, rodzicom oraz dzieciom zo髒y najserdeczniejsze 髒yczenia zdrowych, spokojnych i wesoych wit Bo髒ego Narodzenia oraz szczliwego Nowego Roku.
Koniec roku jest czasem do wszelkich podsumowa. To spotkanie byo wspania okazj, aby podsumowa konkursy jakie miay miejsce w ostatnim czasie w szkole.
Laureaci konkurs籀w jzyka angielskiego i plastycznego "Ozdoby witeczne" zostali obdarowani dyplomami i nagrodami.
Wrczone zostay stypendia "Dam rad" laureatom nominowanym za miesice listopad i grudzie.
Wczeniej miay miejsce klasowe spotkania opatkowe, na kt籀rych nie zabrako witecznego nastroju poprzez wsp籀lne piewanie kold, skadanie serdecznych 髒ycze i stou z tradycyjnymi daniami wigilijnymi.
Os籀d驕my dzieciom wita
          Po raz kolejny nasza szkoa przystpia do akcji zbi籀rki sodyczy pod hasem Os籀d驕my dzieciom wita!.
Podobnie jak w ubiegym roku, tak i przed tegorocznymi witami zebrane sodkoci trafi do podopiecznych z Dom籀w Dziecka na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.
Pr髒nie dziaajcemu Samorzdowi Uczniowskiemu udao si zachci uczni籀w, aby wczyli si do kolejnego charytatywnego dziea.
Wszystkie klasy miay w tym sw籀j udzia, ale wyr籀髒ni nale髒y klas IVC, kt籀ra zebraa i przekazaa najwicej sodyczy.
Dziki wsparciu naszych Rodzic籀w udao si zebra sporo sodkoci.
Dzikujemy za wspaniay odruch Pastwa serc, kt籀ry wywoa bezcenny umiech na twarzy dzieci.

Ciemno wszdzie, gucho wszdzie...
          Dnia 18 grudnia wystawiono sztuk bdc podsumowaniem pracy k籀ka teatralnego w I semestrze roku szkolnego 2017/18.
Przygotowania do wystpu byy bardzo 髒mudne i pracochonne. W trakcie zaj uczestnicy samodzielnie wykonali projekty scenografii i kostium籀w, a potem przystpili do realizacji wczeniejszych zamierze. Efektem tej pracy byy dekoracje, wystr籀j sceny i stroje aktor籀w. Publiczno, kt籀ra przybya na przedstawienie z niecierpliwoci czekaa na wystp.
Palce si wiece i tlce kadzida, duchy oraz mroczny gos Gularza to ju髒 nie bya szkolna scena, tutaj fikcja staa si rzeczywistoci! Uczestniczylimy w dziadach!
Odtw籀rcami r籀l bohater籀w dramatu byli uczniowie gimnazjum, kt籀rzy uczszczali na zajcia, natomiast re髒yseri, scenografi i choreografi zaja si prowadzca k籀ko teatralne Pani Ewa Stolarczyk.
Zdecydowanie najmocniejsz stron sztuki bya znakomita gra modych aktor籀w. Stroje i charakteryzacje odtw籀rc籀w r籀l oddaway klimat odlegych czas籀w, a muzyka potgowaa groz sytuacji i wprowadzaa aur tajemniczoci S dziwy w niebie i na ziemi, o kt籀rych ani nio si waszym filozofom cytat z Szekspira zapamitaj z pewnoci wszyscy ci, kt籀rzy widzieli na wasne oczy inscenizacj w wykonaniu uczestnik籀w zaj k籀ka teatralnego.
Stanowi on nie tylko motto do Dziad籀w cz. II, lecz jest tak髒e wyrazem przekonania o istnieniu irracjonalnego wiata, kt籀ry udao si grupie modych aktor籀w wykreowa i zaprezentowa na scenie.
Du髒e zaanga髒owanie uczestnik籀w k籀ka teatralnego oraz serce wo髒one w przygotowanie spektaklu zadecydoway o sukcesie przedsiwzicia.
Wystp spotka si z 髒yczliwym przyjciem widz籀w. Gorce brawa byy dla aktor籀w jak najbardziej zasu髒one. Jednak najwiksze podzikowania nale髒 si Pani Ewie Stolarczyk, kt籀ra pozwolia tej grupie modzie髒y na wykazanie si i przysowiowe rozwinicie skrzyde.
Mamy nadziej, 髒e jeszcze wiele razy pozytywnie nas zaskocz swoimi aktorskimi poczynaniami. Bardzo chtnie ich zobaczymy w nowych rolach.Mierzenie but籀w i nart
          
Dnia 28 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 odbdzie si mierzenie but籀w i nart
dla uczni籀w wyje髒d髒ajcych do Bukowiny Tatrzaskiej 4 stycznia 2018 roku.
Dzie wolny od zaj edukacyjnych

          22 grudnia 2017 roku (pitek) jest dniem wolnym od zaj edukacyjnych.
Godziny pracy wietlicy nie ulegaj zmianie - dy髒ury nauczycieli. Autobus szkolny w tym dniu nie kursuje.
witeczne spotkanie z rodzicami w klasie IB
          W czwartek 15 grudnia w klasie IB odbyo si spotkanie integracyjne z rodzicami z okazji zbli髒ajcych si wit Bo髒ego Narodzenia.
Celem spotkania byo tworzenie przedwitecznego nastroju, wsp籀lnych przygotowa do wit Bo髒ego Narodzenia, aktywizowanie oraz integracja rodzic籀w i dzieci podczas wsp籀lnych prac kulinarnych.
Tym razem uczniowie mieli okazj wasnorcznie dekorowa pierniczki bo nic nie cieszy tak, jak samodzielnie wykonane i ozdobione ciastka. W odwitnie udekorowanej sali, dzieci przy d驕wikach muzyki, dekoroway wedug swoich pomys籀w pachnce gwiazdki, choinki, renifery i ludziki.
Cudne i smaczne pierniczki byy malowane polew lukrow, a nastpnie ozdabiane kolorowymi posypkami.
Efekty swojej pracy mo髒na byo zabra do domu, aby zawiesi na choince lub podarowa komu w prezencie.Pierniki wyglday smakowicie i tak te髒 smakoway. Niestety, cz pierniczk籀w nie doczekaa zaszczytu ozdobienia witecznych drzewek, gdy髒 znikna w buziach swoich tw籀rc籀w. Na szczcie, pozostao klika zdj na pamitk.
Na zakoczenie tak miego spotkania rodzice obejrzeli "Jaseka", w kt籀rych podziwiali swoje pociechy odgrywajce wcale nieatwe role. Wszyscy obecni na spotkaniu poczuli ju髒 witeczn atmosfer a najmodsi zaczli odlicza dni do nadejcia tych bardzo rodzinnych i radosnych wit.

Klasa IVB uczy sie udzielania pierwszej pomocy
          Z okazji Mikoajek klasa IVb wybraa si z wychowawczyni p. Ann Rabeck i dwiema mamami p. Joann Sitarsk i p. Katarzyn Kelmer do kina w Zotych Tarasach na film pt. "Coco". Przed projekcj uczniowie wzili udzia w konkursie udzielania pierwszej pomocy zoorganizowanym przez Centrum Usugowo - Szkoleniowe twojratownik.pl.
Konkurs i pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony zosta przez kwalifikowanego Ratownika Medycznego. Powa髒ny temat wic powa髒ne podejcie czwartoklasist籀w do tematu,Z uwag i skupieniem przygldali si profesjonalnemu pokazowi. Zdarzay si i zabawne sytuacje wic przy okazji wietnie si bawili. Miym akcentem byy drobne upominki, kt籀re uczniowie otrzymali na pamitk tego spotkania.
Zdobyta wiedza i umiejtnoci z pewnoci przydadz si w maju, kiedy to klasy IV zdawa bd egzamin na kart rowerow.wita tu髒, tu髒...
          Pierniki nale髒 do najpopularniejszych witecznych wypiek籀w. Obowizkowo musz pojawi si na bo髒onarodzeniowym stole, a coraz czciej s r籀wnie髒 ozdob na choince witecznej. Upieczenie idealnych piernik籀w na wita wcale nie jest trudnym zadaniem, ale ich udekorowanie to spore wyzwanie!
Poniewa髒 do wit zostao ju髒 tylko par dni - klasy IVa i IVb stwierdziy, 髒e najwy髒szy czas udekorowa pierniczki. 14 grudnia uczestniczyy w warsztatach dekorowania witecznych piernik籀w, przeprowadzonych przez p. Martyn Koodziejczuk i jej mam.
Po upieczeniu pysznych, aromatycznych piernik籀w przychodzi pora na ulubiony etap pracy nie tylko dzieci dekorowanie. Uczniowie dostali pierniczki oraz kolorowe lukry do dekoracji. Ka髒dy mia inny pomys, dziki czemu wszystkie pierniki byy wyjtkowe.
Ci, kt籀rzy nie zjedli od razu swoich pysznoci, piknie zapakowane zanieli do domu. Ozdobione ciasteczka stanowi mog wspania ozdob witecznego stou i choinki. Mog je r籀wnie髒 podarowa bliskiej osobie, poniewa髒 prezentuj si wrcz bajecznie. Bez wtpienia znany wszystkim Ciastek ze Shreka nie powstydziby si takiego towarzystwa.Strona 1 z 89 1 2 3 4 > >>
Zegar & Kalendarz
Dzisiaj jest niedziela 21 Stycznia 2018.
Imieniny obchodz: Agnieszka, Jaros豉w, Nora
Zaloguj si do e-dziennika
Jeste鄉y na Facebooku
U篡tkownik闚 Online
Go軼i Online: 4
Brak U篡tkownik闚 Online

Zarejestrowanch Uzytkownik闚: 2
Nieaktywowany U篡tkownik: 0
Najnowszy U篡tkownik: sp_bieniewice
Losowa fotografia
Logowanie
Nazwa U篡tkownika

Has這Zapomniane has這?
Wy郵emy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2017 by Szko豉 Podstawowa im. Jana Paw豉 II w Bieniewicach. Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Optymalizowano dla Internet Explorer 11+, Firefox 31+, Safari 7+ w systemie Windows i Mac OS X, 1280 x 800 pixeli.